Pendidikan Islam di Indonesia: Sejarah Masa Kerajaan Islam

Oleh: Wazir ilahi santri beling

 1. Pendahuluan

Sejarah Pendidikan Islam dimulai sejak agama Islam masuk ke Indonesia yang oleh sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa awal mula masuknya di pulau Suamtera bagian utara di daerah Aceh. Artinya, sejarah pendidikanIslam sama tuanya dengan masuknya agamaIslam ke Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemeluk agama baru tersebut sudah tentu ingin mempelajari dan mengetahui lebih dalam tentang ajaran-ajaran Islam. Ingin pandai sholat, berdoa dan membaca al-Quran yang menyebabkan timbulnya proses belajar, meskipun dalam pengertian yang amat sederhana. Dari sinilah mulai timbul pendidikan Islam, dimana pada mulanya mereka belajar di rumah-rumah, langgar/surau, mesjid kemudian berkembang menjadi pondok pesantren. Setelah itu baru timbul sistem madrasah yang teratur sebagaimana yang kita kenal sekarang ini.

Kendatipun pendidikan Islam dimulai sejak pertama Islam itu sendiri menancapkan dirinya di kepulauan nusantara, namun secara pasti tidak dapat diketahui bagaimana cara pendidikanpada masa permulaan Islam di Indonesia, seperti tentang buku yang dipakai, pengelolanya dan sistemnya. Ini disebabkan karena bahan-bahan rujukannya sangat terbatas. Yang dapat dipastikan hanyalah pendidikan Islam pada waktu itu telah ada, tetapi dalam bentuk yang sangat sederhana.

 1. Masuknya Islam ke Indonesia

Tidak ada perdebatan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai.[1] Namun, terdapat diskusi dan perdebatan panjang di antara para ahli, mengenai tiga masalah pokok, tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya.[2]

Berbagai teori dan pembahasan yang berusaha menjawab ketiga masalah pokok ini jelas belum tuntas, tidak hanya kurangnya data yang dapat mendukung suatu teori tertentu, tetapi juga karena sifat sepihak dari berbagai teori yang ada. Terdapat kecenderungan kuat, suatu teori tertentu menekankan hanya aspek-aspek khusus dari ketiga masalah pokok, sementara mengabaikan aspek-aspek lainnya.[3] Dan juga disebabkan oleh subjektivitas penulis.[4]

Islam menyebar di India dan semenanjung Arab hingga ke Malaya dan masuk ke Indonesia. Pada beberapa daerah, Islam disebarkan melalui penaklukkan, akan tetapi di Asia Tenggara Islam disebarkan oleh para pedagang dan aktivitas sufi.[5]

Dalam berbagai literatur yang ada, banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai tiga persoalan di atas, namun di sini hanya akan dikemukakan beberapa masalah saja.

Seorang penulis berkebangsaan Barat, Thomas W. Arnold menjelaskan bahwa telah dibawa ke Nusantara oleh pedagang-pedagang Arab sehak abad pertama hijriah, lama sebelum adanya catatan sejarah. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya perdagangan yang luas oleh orang-orang Arab dengan dunia timur sejak masa awal Islam.[6]

Di dalam Tarikh China, pada tahun 674 M, terdapat catatan tentang seorang pemimpin Arab yang mengepalai rombongan orang-orang Arab dan menetap di pantai barat Sumatera. Kemudian berdasarkan kesamaan mazhab yang dianut oleh mereka (pedagang dan muhballigh) anut, yaitu mazhab Syafi’i. Pada masa itu mazhab Syafi’I merupakan mazhab yang dominan di pantai Corromandel dan Malabor ketika Ibnu Batutah mengunjungi wilayah tersebut pada abad ke-14.[7]

Dalam pernyataan di atas, Arnold mengatakan bahwa Arabia bukan satu-satunya tempat asal Islam dibawa, tapi juga dari Corromander dan Malabar.

Versi lain yang dipaparkan oleh Azra yang mengutip beberapa  pendapat dan teori sarjana, kebanyakan sarjana Belanda yang berpegang pada teori yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari anak Benua India bukan Persia atau Arab. Sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah Pijnappel, seorang pakar dari Leiden. Dia mengaitkan asal muasal Islam di Nusantara dengan  dengan wilayah Gujarat dan Malabar. Menurut dia, adalah orang-orang yang bermazhab Syafi’i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India tersebut yang kemudian membawa Islam ke Nusantara.[8] Teori ini dikembangkan oleh Snoujk Hurgronje

Moquetta, seorang sarjana Belanda lainnya, berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bawha tempat asal Islam di Nusantara adalah Cambay, Gujarat. Dia berargument bahwa tipe nisan yang terdapat baik di Pasai maupun Gresik memperlihatkan tipe yang sama dengan yang terdapat di Cambay, India.[9]

Selain dari itu, seminar yang dilaksanakan di Medan pada tahun 1963, tahun 1978 di Banda Aceh, dan tanggal 30 september 1980 di Rantau Kuala Simpang tentang sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia menyimpulkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad I H langsung dari tanah Arab melalui Aceh.[10]

Kemudian daerah yang pertama kali didatangi Islam ialah pesisir Sumatera. Para muballigh itu selain sebagai penyiar agama juga merupakan pedagang. Dan penyiaran Islam di Indonesia dilakukan secara damai.[11]

Beberapa teori lain, sebgaimana yang dihimpun oleh Muhammad Hasan al-Idrus menjelaskan dua teori yang berbeda yang bertolak belakang. Teori pertama diwakili oleh sarjanawan Eropa yang menjelaskan bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-13 M, ketika Marcopolo singgah di Utara pulau Sumatera pada tahun 1292 M.[12]

Teori kedua, adalah teori yang dikemukakan oleh beberapa sarjana Arab dan Muslim, antara lain Muhammad Dhiya’ Syahab dan Abdullah bin Nuh yang menulis kitab alIslam fi Indonesia, serta Syarif Alwi bin Thahir al-Haddad seorang mufti kesultanan Johor Malaysia dalam kitabnya yang berjudul al-Madkhal ila Tarikh al-Islam fis Syarqi al-Aqsha, keduanya menolak teori yang dikemukakan oleh para sarjanawan Barat yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara  khusunya ke Malaysia dan Indonesia pada abad ke-13 M. mereka meyakini bahwa Islam masuk pada abad ke-7 H, karena kerajaan Islam baru ada di Sumatera pada sekitar akhir abad ke-5 dan ke-6 H. Hal ini mereka pertegas dengan mengemukakan beberapa bukti, antara lain tentang sejarah kehidupan seorang penyebar agama Islam di Jawa yakni Seikh Muhammad Ainul Yaqin (Sunan Giri) bin Maulana Uluwwul Islam Makhdum lahir pada tahun 1355 tahun Jawa. Sedangkan ayahnya masuk ke Jawa setelah masuknya Sayrif al-Husein raja Carmen pada tahun 1316 tahun Jawa. Setelah itu masuk Raden Rahmat, seorang penyebar agama Islam di Jawa Timur pada tahun 1316 tahun Jawa.[13]

Teori versi Indonesia menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedangan dari Persia, Arab dan India melalui pelabuhan penting  seperti pelabuhan Lamuri di Aceh, Barus dan Palembang di Sumatera sekitar abad I H/7 M.[14]

 1. Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan-Kerajaan
 2. Zaman Kerajaan Samudra Pasai

Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah kerajaan Samudra Pasai, yang didirikan pada abad ke-10 M dengan raja pertamanya Malik Ibrahim bin Mahdum. Yang kedua bernama Al-Malik Al-Shaleh dan yang terakhir bernama Al-Malik Sabar Syah (tahun 1444 M/ abad ke-15 H).[15] Pada tahun 1345, Ibnu Batutah dari Maroko sempat singgah di Kerajaan Pasai pada zaman pemerintahan Malik Az-Zahir, raja yang terkenal alim dalam ilmu agama dan bermazhab Syafi’i, mengadakan pengajian sampai waktu sholat Ashar dan fasih berbahasa Arab serta mempraktekkan pola hidup yang sederhana.[16]

Keterangan Ibnu Batutah tersebut dapat ditarik kesimpulan pendidikan yang berlaku di zaman kerajaan Pasai sebagai berikut:

 1. Materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syari’at adalah Fiqh mazhab Syafi’i.
 2. Sistem pendidikannya secara informal berupa majlis ta’lim dan halaqoh.
 3. Tokoh pemerintahan merangkap tokoh agama.
 4. Biaya pendidikan bersumber dari negara.[17]

Pada zaman kerajaan Samudra Pasai mencapai kejayaannya pada abad ke-14 M, maka pendidikan juga tentu mendapat tempat tersendiri. Mengutip keterangan Tome Pires, yang menyatakan bahwa “di Samudra Pasai banyak terdapat kota, dimana antar warga kota tersebut terdapat orang-orang berpendidikan”.[18]

Menurut Ibnu Batutah juga, Pasai pada abad ke-14 M, sudah merupakan pusat studi Islam di Asia Tenggara, dan banyak berkumpul ulama-ulama dari negara-negara Islam. Ibnu Batutah menyatakan bahwa Sultan Malikul Zahir adalah orang yang cinta kepada para ulama dan ilmu pengetahuan. Bila hari jum’at tiba, Sultan sembahyang di Masjid menggunakan pakaian ulama, setelah sembahyang mengadakan diskusi dengan para alim pengetahuan agama, antara lain: Amir Abdullah dari Delhi, dan Tajudin dari Ispahan. Bentuk pendidikan dengan cara diskusi disebut Majlis Ta’lim atau halaqoh. Sistem halaqoh yaitu para murid mengambil posisi melingkari guru. Guru duduk di tengah-tengah lingkaran murid dengan posisi seluruh wajah murid menghadap guru.

 1. Zaman Kerajaan Perlak

Kerajaan Islam kedua di Indonesia adalah Perlak di Aceh. Rajanya yang pertama Sultan Alaudin (tahun 1161-1186 H/abad 12 M). Antara Pasai dan Perlak terjalin kerja sama yang baik sehingga seorang Raja Pasai menikah dengan Putri Raja Perlak. Perlak merupakan daerah yang terletak sangat strategis di Pantai Selat Malaka, dan bebas dari pengaruh Hindu.[19]

Kerajaan Islam Perlak juga memiliki pusat pendidikan Islam Dayah Cot Kala. Dayah disamakan dengan Perguruan Tinggi, materi yang diajarkan yaitu bahasa Arab, tauhid, tasawuf, akhlak, ilmu bumi, ilmu bahasa dan sastra Arab, sejarah dan tata negara, mantiq, ilmu falaq dan filsafat. Daerahnya kira-kira dekat Aceh Timur sekarang. Pendirinya adalah ulama Pangeran Teungku Chik M.Amin, pada akhir abad ke-3 H, abad 10 M. Inilah pusat pendidikan pertama.
Rajanya yang ke enam bernama Sultan Mahdum Alaudin Muhammad Amin yang memerintah antara tahun 1243-1267 M, terkenal sebagai seorang Sultan yang arif bijaksana lagi alim. Beliau adalah seorang ulama yang mendirikan Perguruan Tinggi Islam yaitu suatu Majlis Taklim tinggi dihadiri khusus oleh para murid yang sudah alim. Lembaga tersebut juga mengajarkan dan membacakan kitab-kitab agama yang berbobot pengetahuan tinggi, misalnya kitab Al-Umm karangan Imam Syafi’i.[20] Dengan demikian pada kerajaan Perlak ini proses pendidikan Islam telah berjalan cukup baik.

 1. Zaman Kerajaan Aceh Darussalam

Proklamasi kerajaan Aceh Darussalam adalah hasil peleburan kerajaan Islam Aceh di belahan Barat dan Kerajaan Islam Samudra Pasai di belahan Timur. Putra Sultan Abidin Syamsu Syah diangkat menjadi Raja dengan Sultan Alaudin Ali Mughayat Syah (1507-1522 M). Bentuk teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan Kerajaan Aceh adalah Gampong (Kampung), yang dikepalai oleh seorang Keucik dan Waki (wakil). Gampong-gampong yang letaknya berdekatan dan yang penduduknya melakukan ibadah bersama pada hari jum’at di sebuah masjid merupakan suatu kekuasaan wilayah yang disebut mukim, yang memegang peranan pimpinan mukim disebut Imeum mukim.[21]

Jenjang pendidikan yang ada di Kerajaan Aceh Darussalam diawali pendidikan terendah Meunasah (Madrasah). Yang berarti tempat belajar atau sekolah, terdapat di setiap gampong dan mempunyai multi fungsi antara lain:

 1. Sebagai tempat belajar Al-Qur’an.
 2. Sebagai Sekolah Dasar, dengan materi yang diajarkan yaitu menulis dan membaca huruf Arab, Ilmu agama, bahasa Melayu, akhlak dan sejarah Islam.

Fungsi lainnya adalah sebagai berikut:

 1. Sebagai tempat ibadah sholat 5 waktu untuk kampung itu.
 2. Sebagai tempat sholat tarawih dan tempat membaca Al-Qur’an di bulan puasa.
 3. Tempat kenduri Maulud pada bulan Mauludan.
 4. Tempat menyerahkan zakat fitrah pada hari menjelang Idhul Fitri atau bulan puasa.
 5. Tempat mengadakan perdamaian bila terjadi sengketa antara anggota kampung.
 6. Tempat bermusyawarah dalam segala urusan.
 7. Letak meunasah harus berbeda dengan letak rumah, supaya orang segera dapat mengetahui mana yang rumah atau meunasah dan mengetahui arah kiblat sholat.[22]

Selanjutnya sistem pendidikan di Dayah (Pesantren) seperti di Meunasah tetapi materi yang diajarkan adalah kitab Nahu, yang diartikan kitab yang dalam Bahasa Arab, meskipun arti Nahu sendiri adalah tata bahasa (Arab). Dayah biasanya dekat masjid, meskipun ada juga di dekat Teungku yang memiliki dayah itu sendiri, terutama dayah yang tingkat pelajarannya sudah tinggi. Oleh karena itu orang yang ingin belajar nahu itu tidak dapat belajar sambilan, untuk itu mereka harus memilih dayah yang agak jauh sedikit dari kampungnya dan tinggal di dayah tersebut yang disebut Meudagang. Di dayah telah disediakan pondok-pondok kecil mamuat dua orang tiap rumah. Dalam buku karangan Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, istilah Rangkang merupakan madrasah seringkat Tsanawiyah, materi yang diajarkan yaitu bahasa Arab, ilmu bumi, sejarah, berhitung, dan akhlak. Rangkang juga diselenggarakan disetiap mukim.[23]

Bidang pendidikan di kerajaan Aceh Darussalam benar-benar menjadi perhatian. Pada saat itu terdapat lembaga-lembaga negara yang bertugas dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan yaitu:

 1. Balai Seutia Hukama, merupakan lembaga ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya para ulama, ahli pikir dan cendikiawan untuk membahas dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
 2. Balai Seutia Ulama, merupakan jawatan pendidikan yang bertugas mengurus masalah-masalah pendidikan dan pengajaran.
 3. Balai Jama’ah Himpunan Ulama, merupakan kelompok studi tempat para ulama dan sarjana berkumpul untuk bertukar fikiran membahas persoalan pendidikan dan ilmu pendidikannya.

Aceh pada saat itu merupakan sumber ilmu pengetahuan dengan sarjana-sarjanaya yang terkenal di dalam dan luar negeri. Sehingga banyak orang luar datang ke Aceh untuk menuntut ilmu, bahkan ibukota Aceh Darussalam berkembang menjadi kota Internasional dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan.

Kerajaan Aceh telah menjalin suatu hubungan persahabatan dengan kerajaan Islam terkemuka di Timur Tengah yaitu kerajaan Turki. Pada masa itu banyak pula ulama dan pujangga-pujangga dari berbagai negeri Islam yang datang ke Aceh. Para ulama dan pujangga ini mengajarkan ilmu agama Islam (Theologi Islam) dan berbagai ilmu pengetahuan serta menulis bermacam-macam kitab berisi ajaran agama. Karenanya pengajaran agama Islam di Aceh menjadi penting dan Aceh menjadi kerajaan Islam yang kuat di nusantara. Diantara para ulama dan pijangga yang pernah datang ke kerajaan Aceh antara lain Muhammad Azhari yang mengajar ilmu Metafisika, Syekh Abdul Khair Ibn Syekh Hajar ahli dalam bidang pogmatic dan mistik, Muhammad Yamani ahli dalam bidang ilmu usul fiqh dan Syekh Muhammad Jailani Ibn Hasan yang mengajar logika.[24]

Tokoh pendidikan agama Islam lainnya yang berada di kerajaan Aceh adalah Hamzah Fansuri. Ia merupakan seorang pujangga dan guru agama yang terkenal dengan ajaran tasawuf yang beraliran wujudiyah. Diantara karya-karya Hamzah Fansuri adalah Asrar Al-Aufin, Syarab Al-Asyikin, dan Zuiat Al-Nuwahidin. Sebagai seorang pujangga ia menghasilkan karya-karya, Syair si burung pungguk, syair perahu.

Ulama penting lainnnya adalah Syamsuddin As-Samathrani atau lebih dikenal dengan Syamsuddin Pasai. Ia adalah murid dari Hamzah Fansuri yang mengembangkan paham wujudiyah di Aceh. Kitab yang ditulis, Mir’atul al-Qulub, Miratul Mukmin dan lainnya.

Ulama dan pujangga lain yang pernah datang ke kerajaan Aceh ialah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ia menentang paham wujudiyah dan menulis banyak kitab mengenai agama Islam dalam bahasa Arab maupun Melayu klasik. Kitab yang terbesar dan tertinggi mutu dalam kesustraan Melayu klasik dan berisi tentang sejarah kerajaan Aceh adalah kitab Bustanul Salatin.
Pada masa kejayaan kerajaan Aceh, masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636) oleh Sultannya banyak didirikan masjid sebagai tempat beribadah umat Islam, salah satu masjid yang terkenal Masjid Baitul Rahman, yang juga dijadikan sebagai Perguruan Tinggi dan mempunyai 17 daars (fakultas).

Dengan melihat banyak para ulama dan pujangga yang datang ke Aceh, serta adanya Perguruan Tinggi, maka dapat dipastikan bahwa kerajaan Aceh menjadi pusat studi Islam. Karena faktor agama Islam merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Aceh pada periode berikutnya. Menurut B.J. Boland, bahwa seorang Aceh adalah seorang Islam.[25]

 1. Kerajaan Langkat

Berdasarkan data yang didapatkan bahwa sebelum tahun 1900, kerajaan Langkat belum memiliki lembaga pendidikan formal. Pendidikan yang dilaksanakan masih dengan pendidikan non formal, yaitu dengan belajar kepada guru-guru agama ataupun ahli-ahli dalam bidang tertentu. Bagi keluarga kerajaan juga diberikan pendidikan yang seperti ini. Para guru-guru itu diundang ke istana untuk memberikan ceramah dan pengajaran kepada raja beserta keluarganya. Ketika itu dinamika intelektual khususnya dalam bidang pendidikan belum menjadi fokus perhatian para sultan. Nampaknya mereka masih sibuk dengan masalah politik yang terjadi, yaitu berkaitan dengan perluasan wilayah kekuasaan dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadikan dinamika intelektual di Langkat tidak berkembang dengan baik dan kurang mendapat perhatian. Baru, setelah sultan Abdul Aziz menjadi sultan Langkat, lembaga pendidikan formal yang dinamakan maktab (baca: madrasah) dapat berdiri dan menjadi pusat pendidikan agama  bagi masyarakat Langkat.

Dengan berdirinya madrasah Al-masrullah tahun 1912, madrasah Aziziah pada tahun  1914 dan madrasah Mahmudiyah tahun 1921, maka Langkat menjadi salah satu dari tempat yang dituju oleh pencari-pencari ilmu dari berbagai daerah. Disebutkan bahwa selain dari masyarakat Langkat yang belajar pada kedua maktab tersebut, maka banyak pelajar-pelajar yang datang dari dalam dan luar pulau Sumatera, seperti Riau, Jambi, Tapanuli, Kalimantan Barat, Malaysia, Brunei dan lain sebagainya.[26]

Pada awalnya madrasah (maktab) ini hanya disediakan untuk anak-anak keturunan raja dan bangsawan saja, namun pada perkembangannya maktab ini memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk dapat belajar dan menuntut ilmu. Beberapa tokoh nasional yang pernah belajar di maktab ini antara lain adalah Tengku Amir Hamzah dan  Adam Malik (mantan wakil presiden RI).

Dalam biografinya Adam Malik meyebutkan bahwa madrasah Al-masrullah termasuk lembaga yang mempunyai bangunan bagus dan modern menurut ukuran zaman tersebut. Di mana masing-masing anak dari keluarga berada (kaya) mendapat kamar-kamar tersendiri. Sistem pendidikan yang dijalankan pada sekolah ini sama seperti sistem sekolah umum di Inggris, di mana anak laki-laki usia 12 tahun mulai dipisahkan dari orang tua mereka untuk tinggal di kamar-kamar tersendiri dalam suasana yang penuh disiplin. Fasilitas-fasilitas olah raga juga disediakan di sekolah tersebut seperti lapangan untuk bermain bola dan kolam renang milik kesultanan Langkat.[27]

Ketiga lembaga pendidikan tersebut didirikan oleh sultan Abdul Aziz yang kemudian diberi nama dengan perguruan Jama’iyah Mahmudiyah. Pada tahun 1923 perguruan Jama’iyah Mahmudiyah telah memiliki 22 ruang belajar, 12 ruang asrama, disamping berbagai fasilitas lainnya seperti 2 buah Aula, sebuah rumah panti asuhan untuk yatim piatu, kolam renang, lapangan bola dan sebagainya. Untuk meningkatkan mutu pendidikan pada perguruan Jama’iyah Mahmudiyah, maka tenaga pengajarnya  sebagian besar merupakan guru-guru yang pernah belajar ke Timur tengah seperti Mekkah, Medinah dan Mesir. Mereka semua dikirim atas biaya Sultan setelah sebelumnya diseleksi terlebih dahulu, hingga sekitar tahun 1930 siswa-siswa yang belajar di perguruan ini sekitar 2000 orang yang berasal dari berbagai macam daerah.[28]

Selanjutnya sultan Abdul Azis kemudian mendirikan lembaga pendidikan umum bagi masyarakat Langkat yaitu sekolah HIS dan Sekolah Melayu, yang banyak memberikan materi-materi pelajaran umum. Mengenai gaji-gaji guru dan biaya perawatan bangunan semuanya ditanggung oleh pihak kesultanan Langkat, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa segala biaya yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas pendidikan di Langkat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintahan kerajaan.

Memang pada awal tahun 1900-an Pemerintahan Belanda telah mendirikan sekolahLangkatsche School [29] (baca: Sekolah Belanda). Namun penerimaan siswanya masih sangat terbatas, di masa itu yang diterima hanya anak-anak bangsawan dan dan anak pegawai AmbtenaarBelanda serta orang-orang kaya yang berharta, dalam bahasa pengantarnya lembaga pendidikan ini menggunakan bahasa Belanda. Selain itu didirikan juga ELS (Europese Logare School) dan untuk anak-anak keturunan Cina didirikan Holland Chinese School atau HCS.

 1. Analisa Sejarah Pendidikan Islam di Nusantara
 2. Lembaga Pendidikan
 3. Mesjid

Ketika ajaran Islam masuk ke Indonesia yang dibawa oleh da’i dan muballig, adalah hal yang sangat wajar bila salah satu yang menjadi perhatian utama masyarakat muslim adalah mesjid atau yang lebih sederhana sebagai pusat kegiatan penyebaran ajaran Islam.

Mesjid sebagai pusat aktifitas penyebaran Islam lambat laun-dan memang bukan sebuah hal yang dianggap terpisah-meluas perannya sebagai lembaga pendidikan bagi orang tua maupun anak-anak. Pada umumnya, pendidikan yang berlangsung di masjid berkisar pada membaca Alquran dan akhlak.[30]

 1. Pesantren

Tidak ada data yang cukup jelas mengenai kapan berdirinya pesantren, namun penelusuran sejarah menemukan bahwa lembaga pendidikan yang disebut dengan pawiyatan di pulau Jawa. Bila dianalisa, sistem pendidikan pawiyatan[31] mirip dengan pesantren. Karena itu banyak yang mengatakan bahwa pesantren telah muncul sejak permulaan Islam di Nusantara yang mengambil bentuk dalam pawiyatan.

Materi yang diajarkan di dalam pawiyatan berkisar pada ilmu-ilmu agama dan sikap beragama. Pada tingkat dasar diajarkan membaca Alquran. Pada tingkat selanjutnya diajarkan kitab-kitab klasik yang juga diklasifikasikan kepada tingkat dasar, menengah dan tinggi. Metode yang digunakan adalah metode penghafalan.

Pada lembaga ini juga telah dikenal kyai dan santri, mesjid dan kitab kuning.[32]

 1. Meunasah, Rangkang dan Dayah

meunasah, rangkang dan dayah adalah lembaga pendidikan yang dikenal pada masyarakat Aceh. Meunasah dapat diartikan sebagai madrasah. Namun bagi masyarakat meunasah juga berfungsi sebagai tempat ibadah, tempat pertemuan, pusat informasi, tempat tidur dan tempat singgah dan istirahat para musafir.

Sementara rangkang adalah tempat tinggal murid yang dibangun di sekitar mesjid. Tampaknya meunasah yang menjadi tempat pendidikan dan pengajaran, sementara rangkangdisediakan untuk tempat tinggal murid. Karena itu, meunasah dan rangkang saling berdekatan.

Sementara dayah pada mulanya merupakan istilah bagi tempat di pojok-pojok mesjid yang digunakan sebagai tempat pengajaran. Istilah ini sendiri berasal dari bahasa Arab yaknizawiyah yang berarti sudut.

 1. Surau

Istilah surau telah ada di Minangkabau sebelum Islam datang, karena surau merupakan sarana budaya Minangkabau yang fungsinya tempat tinggal para laki-laki yang telah akil dan balig. Seiring dengan datangnya Islam, surau menjadi tempat penyebaran agama dan pusat-pusat pendidikan. Surau sebagai lembaga pendidikan mengajarkan pembacaan Alquran bagi masyarakt.[33]

2, Aktifitas Pendidikan

Pada masa awal kedatangan Islam hingga berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, aktifitas pendidikan Islam terfokus pada pengajaran ajaran Islam itu sendiri. Setelah terbentuknya komunitas muslim dan mesjid, aktifitas pendidikan yang intens terlihat. Dalam aktifitas ini terdapat guru yang merupakan ulama yang mengajarkan agama Islam yang terpusat di mesjid-mesjid.

Perkembangan selanjutnya, dengan adanya tempat-tempat tinggal yang disediakan bagi para murid membuktikan bahwa para murid telah tinggal di pusat-pusat pendidikan, artinya tidak tertutup kemungkinan telah ada semacam rihlah ilmiyah (ekspedisi ilmiah) yang bertujuan untuk menuntut ilmu dari ulama-ulama terkenal.

Aktifitas kependidikan lainnya yang juga terlihat adalah penulisan karya-karya ilmiah oleh beberapa ulama terkenal seperti Nuruddin ar-Raniri, Hamzah Fansyuri, Amir Hamzah dan lain sebagainya. Beberapa dari karya mereka masih dapat dijumpai hingga saat ini.

 1. Warisan Pendidikan Masa Kerajaan

Ada beberapa warisan pendidikan Islam masa kerajaan-kerajaan Islam yang masih dapat ditemui hingga sekarang, baik berupa lembaga maupun karya-karya berupa buku.

Dari aspek lembaga, madrasah, meunasah, dayah, rangkang dan pesantren telah berkembang menjadi lembaga pendidikan yang mapan yang telah memberikan kontribusi besar dalam perkembangan pendidikan Indonesia. Beberapa lembaga lain seperti surau dan mesjid, seiring dibutuhkannya tempat pengajaran yang khusus, semakin jarang digunakan sebagai pusat pendidikan, kecuali untuk pendidikan informal.

Karya-karya utama dalam pendidikan Islam pada masa ini adalah seperti karya Nuruddin ar-Raniri yang berjudul Shirat Mustaqim dan Bustan As-Salathin atau karyat Abdul Samad Al-Palembani yang berjudul Hidayat As-Salikin.

 1. Kesimpulan

Pendidikan Islam di Indonesia telah bermula sejak kedatangannya ke Indonesia, bahkan salah satu sarana yang menjadi penyebaran Islam itu sendiri adalah aspek pendidikan. Sejarah pendidikan Islam di Nusantara pada masa awal Islam dapat ditelusuri kepada sejarah kerajaan Samudera Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara.

Lembaga pendidikan tradisional telah dikenal dalam pendidikan Islam di Nusantara pada masa awal Islam, berupa mesjid, surau, dayah, meunasah, pesantren dan madrasah.

Masa transisi pendidikan antara masa kerajaan Islam di Nusantara dan kolonialisme Belanda dapat ditelusuri pada masa kerajaan Langkat. Pada masa kerajaan Langkat, Madrasah telah benar-benar melembaga

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah, Mustofa, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999.

Abdullah, Taufik, Sejarah Umat Islam Indonesia. Jakarta: MUI, 1991.

Ahmadi, A. Kadir, Sejarah Perkembangan Pendidikan Jama’iyah Mahmudiyah.Tanjung Pura-Langkat Terbitan Khusus Pengurus Besar Jama’iyah Mahmudiah Li Thalabil Khairiyah, 1985.

Ambary, Hasan Mu’arif, Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam di Indonesia. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Arnold, Thomas W., The Preaching Of Islam, terj. Jakarta: Penernit Widiya, 1981.

Aydrus, Muhammad Hasan,Penyebaran Islam di Asia Tenggra, terj. Jakarta: Lentera: Lentera Bastarima, 1996.

Azra, Azyumardi, Renessaince Islam di Asia Tenggara. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.

______________, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Bandung: Mizan, 1998.

Daulay, Haidar Putra, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.

Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Hasjmy, A., Dustur Dakwah.. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

________, Sejarah Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Indonesia. Bandung: al-Ma’arif, 1993.

Husni., T.M. Lah, Biografi-Sejarah  Pujangga Nasional Tengku Amir Hamzah. Medan: Husni, 1971.

Lapidus, Ira M., Sejarah Sosial Umat Islam, ter. Kieraha. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Malik,  Adam, Mengabdi Repoblik (Adam dari Andalas). Jakarta: Gunung Agung, 1982.

M.Ibrahim, et.al, Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Jakarta : CV. Tumaritis, 1991.

Riflefs, MC. A History of Modern Indonesia. London: McMillan Education.

Zuhairini, et.al, Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.

[1] Azyumardi Azra, Renessaince Islam di Asia Tenggara (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999) h. 75-76.

[2] Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII (Bandung: Mizan, 1998) h. 24.

[3] Ibid.

[4] Muhammad Hasan al-Aydrus, Penyebaran Islam di Asia Tenggra, terj. (Jakarta: Lentera: Lentera Bastarima, 1996) h. 42.

[5] Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, ter. Kieraha (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000) h. 717.

[6] Thomas W. Arnold, The Preaching Of Islam, terj (Jakarta: Penernit Widiya, 1981) h. 317-318.

[7] Ibid.

[8] Azra, Jaringan Ulama, h. 24.

[9] Hasan Mu’arif Ambary, Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam di Indonesia (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001) h. x.

[10] A. Hasjmy, Sejarah Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Indonesia (Bandung: al-Ma’arif, 1993) h. 48-57.

[11] A. Hasjmy, Dustur Dakwah (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) h. 430.

[12] Al-Idrus, Penyebaran Islam. H. 42-43.

[13] Ibid. h. 42-43. kemudian bandingkan dengan pendapat MC. Riflefs dalam bukunya A History of Modern Indonesia (London: McMillan Education) h. 3, yang mempertegas bahwa masuknya Islam ke Indonesia ialah ketika Marcopolo singgah di Sumatera tahun 1292 M. Marcopolo, ketika itu meliaht bahwa telah ada batu bertulis tentang kerajaan Islam pertama di Samudra yang disebut dengan kerajaan Islam di Pasai.

[14] Taufik Abdullah, Sejarah Umat Islam Indonesia (Jakarta: MUI, 1991).

[15] Mustofa Abdullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), h.  54.

[16] Zuhairini, et.al, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), h. 135

[17] Ibid.

[18] M.Ibrahim, et.al, Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Jakarta : CV. Tumaritis, 1991), h. 61.

[19] Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h.  29.

[20] Abdullah, Sejarah Pendidikan Islam, h. 54)

[21] M. Ibrahim, et.al., Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, h. 75.

[22] M. Ibrahim,  Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh , h.76.

[23] Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, h.  32.

[24] M.Ibrahim,et.al., Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, h 88.

[25] Ibrahim,et.al., Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, h 89.

[26] A. Kadir Ahmadi, Sejarah Perkembangan Pendidikan Jama’iyah Mahmudiyah(Tanjung Pura-Langkat Terbitan Khusus Pengurus Besar Jama’iyah Mahmudiah Li Thalabil Khairiyah, 1985), h. 14-15

[27] Adam Malik,  Mengabdi Repoblik, (Adam dari Andalas) (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h. 2.

[28] A. Kadir Ahmadi, Sejarah Perkembangan.,  h. 16-17

[29] T.M. Lah Husni., Biografi-Sejarah  Pujangga Nasional Tengku Amir Hamza (Medan: Husni, 1971),  h. 5.

[30] Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia(Jakarta: Kencana Pranada Media, 2007), h. 21.

[31] Ibid.

[32] Ibid.

[33] Ibid.
Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/aufklarung/filosofi-dan-dinamika-pendidikan-islam-di-indonesia_552af7326ea8349862552cf7

 

487 tanggapan untuk “Pendidikan Islam di Indonesia: Sejarah Masa Kerajaan Islam

 • Desember 30, 2018 pada 6:54 pm
  Permalink

  Hi, thanks for this. Would it be possible to cite some of the evidence based research you quoted as this would be really helpful and powerful 3 week diet.

 • Desember 30, 2018 pada 7:29 pm
  Permalink

  A big thank you for your blog article.Thanks Again. Want more.

 • Desember 31, 2018 pada 4:31 am
  Permalink

  I appreciate you sharing this blog article. Much obliged.

 • Januari 1, 2019 pada 9:53 am
  Permalink

  I cannot thank you enough for the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 • Januari 1, 2019 pada 8:47 pm
  Permalink

  I appreciate you sharing this blog article. Much obliged.

 • Januari 2, 2019 pada 12:55 am
  Permalink

  Say, you got a nice blog post.Thanks Again.

 • Januari 3, 2019 pada 1:32 am
  Permalink

  A big thank you for your blog article.Thanks Again. Want more.

 • Januari 3, 2019 pada 11:04 am
  Permalink

  Koltuk yıkama; kullanım şartlarına göre değişim göstermektedir. Koltuk Yıkama sıklığı en az yılda 1 kez yapılmalıdır. Tabii ki istisnai durumlarda durun farklıdır evde küçük çocuğunuz ya da hastamız var ise istenilen sıklıkta da yıkanabilir ya da altına kaçıran hasta veya da çocuklu aileler bölgesel olarak yıkama seçeneğini seçebilirler. Koltuk Yıkama için detaylı bilgileri telefona ulaşıp öğrenebilirsiniz. Ayrıca Koltuk Yıkama için internet üzerinden web sayfamızdan da bize ulaşabilirsiniz. Haftanın her günü 7/24 hizmetinizde olduğumuzu unutmayın. Evinizde iş yerinizde kaliteli deneyimli personelimiz ile derinlemesine temizlik amacı ile hizmet vermekteyiz.
  Koltuk Yıkama Aşamaları Koltuk yıkama aşamaları aşağıda ki gibidir;
  • Kullanılan kimyasal koltuğun her yerine itina ile sıkılır bu işlem ile dezenfektasyon ve derinlemesine temizliğin ilk adımı atılır.
  • Özel leke çıkarıcı ilaç uygulanır. Bu işlemde ilk kimyasaldan hemen sonra yapılır.
  • Koltuk makina gücü ile fırçalanarak yıkamaya başlanır.
  • Durulama kısmına geçildiğinde ise devreye durulama ilacı girer nedeni ise koltuğunuzun ağır kimyasallardan arınmış olması lazım.
  • Vakumlama işlemi ile de koltuğunuzda ki bakteri ve suyu çekerek işlem tamamlanır. Ve tertemiz koltuklarınız artık hazırdır.
  • Koltuk Yıkama altına kaçırma problemi olan hasta ve çocuklarımız içinde devrede ve özel bir solüsyon kullanarak bu bölgelerde itinayla bir şekilde temizlik yapar.

 • Januari 3, 2019 pada 11:39 am
  Permalink

  IMy partner and IMy spouse and IWe absolutely love your blog and find nearly all ofmany ofa lot ofmost ofthe majority ofalmost all of your post’s to be just whatexactlyprecisely whatwhat preciselyexactly whatjust what I’m looking for. Does oneDo youWould youcan you offer guest writers to write content for youavailable for youfor you personallyfor yourselfto suit your needsin your case? I wouldn’t mind composingcreatingproducingpublishingwriting a post or elaborating on a lot of themany of themost of thesome of thea few of thea number of the subjects you write in relation toconcerningaboutregardingrelated towith regards to here. Again, awesome web sitesiteweblogweb logblogwebsite!

 • Januari 3, 2019 pada 8:55 pm
  Permalink

  I appreciate you sharing this blog article. Much obliged.

 • Januari 4, 2019 pada 7:09 am
  Permalink

  Thanks for the ideas you have discussed here. On top of that, I believe usually there are some factors that will keep your motor insurance premium lower. One is, to take into account buying motors that are within the good report on car insurance corporations. Cars which can be expensive are more at risk of being robbed. Aside from that insurance is also depending on the value of your automobile, so the more costly it is, then higher the particular premium you spend.

 • Januari 4, 2019 pada 5:46 pm
  Permalink

  precio tadalafil en farmacias españa
  cialisle.com
  tadalafil kupno
  [url=http://www.cialisle.com/]generic cialis[/url]

 • Januari 4, 2019 pada 7:25 pm
  Permalink

  I appreciate you sharing this blog article. Much obliged.

 • Januari 4, 2019 pada 10:40 pm
  Permalink

  user reviews for sildenafil
  viagra generico online
  sildenafil and atenolol
  [url=http://viagrarow.com/]http://viagrarow.com[/url]

 • Januari 4, 2019 pada 11:39 pm
  Permalink

  I have learn this post and if I may I wish to counsel you

 • Januari 4, 2019 pada 11:44 pm
  Permalink

  Trendmicro offers real time anti-phishing defense to protect all your personal information and data that can be easily accessed on any of your devices. We commonly share such information on social media platforms, shopping sites and other websites that we visit often even while browsing.trend micro official website

 • Januari 4, 2019 pada 11:46 pm
  Permalink

  Can I just say what a reduction to find someone who actually knows what theyre speaking about on the internet. You positively know learn how to carry a difficulty to light and make it important. Extra people must learn this and perceive this side of the story. I cant imagine youre not more common since you undoubtedly have the gift.

 • Januari 5, 2019 pada 4:53 am
  Permalink

  Thank youThanks for any otheranothersome otherevery other informative blogwebsiteweb sitesite. WhereThe place else may justmaycould I am gettingI get that kind oftype of infoinformation written in such a perfectan ideal waymethodmeansapproachmanner? I haveI’ve a projectventurechallengeundertakingmission that I amI’m simplyjust now runningoperatingworking on, and I haveI’ve been at theon the glancelook out for such informationinfo.

 • Januari 5, 2019 pada 5:44 am
  Permalink

  Thank you for your blog article.Really looking forward to read more. Will read on…

 • Januari 5, 2019 pada 2:51 pm
  Permalink

  I cannot thank you enough for the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 • Januari 6, 2019 pada 12:03 am
  Permalink

  It even offers setup storage services and email services. People can buy any of the Office versions from Office 365, Office 2016, Office 2013, Office 2010, Office 2007, and Office 2003, depending on the requirements of their business or home computers.

 • Januari 6, 2019 pada 12:27 am
  Permalink

  A big thank you for your post.Really looking forward to read more. Great.

 • Januari 6, 2019 pada 10:29 pm
  Permalink

  Say, you got a nice blog post.Thanks Again.

 • Januari 7, 2019 pada 6:08 am
  Permalink

  who has bought sildenafil online
  buy viagra
  what is the maximum strength of sildenafil
  [url=http://viagrabs.com/]http://viagrabs.com[/url]

 • Januari 7, 2019 pada 12:37 pm
  Permalink

  A big thank you for your blog article.Thanks Again. Want more.

 • Januari 7, 2019 pada 5:02 pm
  Permalink

  Foregone conclusion ascertain at of arrangement perceived billet.
  Or wholly pretty county in match. In amazed apartments resolving power so an it.
  Insatiable on by contrasted to fairish companions.
  On otherwise no admitting to mistrust piece of furniture it.
  Quadruplet and our ham West overleap. So pin down ball duration my highly longer open. Take but have cherished his resilient duration.

 • Januari 8, 2019 pada 7:51 am
  Permalink

  A big thank you for your blog article.Thanks Again. Want more.

 • Januari 8, 2019 pada 5:06 pm
  Permalink

  A big thank you for your blog article.Thanks Again. Want more.

 • Januari 8, 2019 pada 11:49 pm
  Permalink

  I cannot thank you enough for the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 • Pingback:words essay about

 • Januari 10, 2019 pada 12:47 am
  Permalink

  I cannot thank you enough for the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 • Januari 10, 2019 pada 2:58 am
  Permalink

  Say, you got a nice blog post.Thanks Again.

 • Januari 10, 2019 pada 3:55 pm
  Permalink

  Bahçe market özellikle çiçek yetiştirme hobisini geliştirmek isteyenler ve çiçek yetiştirme konusunda kendini geliştirmiş ustaların ortak zevklerinde hitap etmektedir. Gerek çevre düzenlemeleri gerekse kişilerin bireysel zevklerine uygun olan tüm çiçek çeşitlerini bir arada sunan bahçe market, 2002 yılından beri kendi tasarımlarıyla dizayn edilen çiçekleri, tüm Türkiye ve Avrupa’ya servis etmektedir.

 • Januari 10, 2019 pada 4:42 pm
  Permalink

  GreatExcellentGoodVery good postarticle. I amI’mI will be facingdealing withgoing throughexperiencing a few of thesesome of thesemany of these issues as well..

 • Januari 11, 2019 pada 1:04 am
  Permalink

  I appreciate you sharing this blog article. Much obliged.

 • Januari 11, 2019 pada 9:56 am
  Permalink

  When looking for a villa for sale in Fethiye, you should first consider whether you prefer the peaceful setting of the villages or if you’re more of a town person. If you wish to be near tourist attractions or if you prefer to be living within the indigenous population. You need to know what the purpose of your purchase is, for example, if you are looking for a villa for sale in Fethiye with a view to renting to holiday makers, it may be wise to look in the most popular areas for this where you will maximise your income. When you see a lovely villa for sale in Fethiye, ask yourself if you would enjoy living there, what amenities are nearby and think about the potential issues that might crop up. If it’s rural, do you want to live in the countryside or if it’s in town, do you like being in the middle of the hustle and bustle. Choose the best option to suit your needs.

 • Januari 11, 2019 pada 7:33 pm
  Permalink

  “From 1998 through 2005, point by point genuine restricting prescription occasions expanded 2.6-cover… destructive compromising medication occasions broadened 2.7-wrinkle.” Archives of Internal Medicine, Sept 10, 2007, p 1752.

 • Januari 12, 2019 pada 2:29 am
  Permalink

  Gracias por la información. Siempre podras encontrar las mejores hipotecas baratas en nuestro comparador de hipotecas.

 • Januari 12, 2019 pada 3:19 am
  Permalink

  I cannot thank you enough for the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 • Januari 12, 2019 pada 8:26 am
  Permalink

  Bankinhthucteao.com – Website introduces information about the best virtual reality glasses on the market today!

 • Januari 12, 2019 pada 10:52 pm
  Permalink

  I appreciate you sharing this blog article. Much obliged.

 • Januari 13, 2019 pada 11:41 am
  Permalink

  I appreciated perusing your articles on 3 week diet. This is really an incredible read for me to 3 week diet. Really Your website is very attractive and neat. I am also passionate writer. I have been works at more than five years. Here we specially provide academic 3 week diet solution for our student. You may visit our site. Thanks!

 • Januari 13, 2019 pada 3:46 pm
  Permalink

  A big thank you for your blog article.Thanks Again. Want more.

 • Januari 14, 2019 pada 4:07 pm
  Permalink

  I cordially invite you to a profile on the site, I will be happy to make new friends

 • Januari 14, 2019 pada 10:20 pm
  Permalink

  I appreciate you sharing this blog article. Much obliged.

 • Januari 15, 2019 pada 6:56 am
  Permalink

  I cannot thank you enough for the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 • Januari 15, 2019 pada 5:49 pm
  Permalink

  I cannot thank you enough for the post.Really looking forward to read more. Cool.

 • Januari 16, 2019 pada 6:57 am
  Permalink

  As a Newbie, I am continuously browsing online for articles that can aid me. Thank you

 • Januari 16, 2019 pada 8:38 am
  Permalink

  can you use sildenafil when ttc Cheap Viagra what do sildenafil
  pill look like

 • Januari 16, 2019 pada 7:47 pm
  Permalink

  Thank you for your blog article.Really looking forward to read more. Will read on…

 • Januari 17, 2019 pada 12:19 am
  Permalink

  Heya i’mi am for the primarythe first time here. I came acrossfound this board and I in findingfindto find It trulyreally usefulhelpful & it helped me out a lotmuch. I am hopingI hopeI’m hoping to giveto offerto provideto present somethingone thing backagain and helpaid others like yousuch as you helpedaided me.

 • Januari 17, 2019 pada 12:46 am
  Permalink

  I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It?s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 • Januari 17, 2019 pada 2:30 pm
  Permalink

  A big thank you for your blog article.Thanks Again. Want more.

 • Januari 19, 2019 pada 12:38 pm
  Permalink

  I cannot thank you enough for the post.Really looking forward to read more. Cool.

 • Januari 19, 2019 pada 9:14 pm
  Permalink

  I cannot thank you enough for the post.Really looking forward to read more. Cool.

 • Januari 21, 2019 pada 12:39 am
  Permalink

  Wow that was oddstrangeunusual. I just wrote an extremelyreallyveryincredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t show upappear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. AnywaysRegardlessAnywayAnyhow, just wanted to say greatsuperbwonderfulfantasticexcellent blog!

 • Januari 21, 2019 pada 9:24 am
  Permalink

  I cannot thank you enough for the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 • Januari 21, 2019 pada 10:06 am
  Permalink

  Thank you ever so for you blog post.Much thanks again.

 • Januari 22, 2019 pada 3:32 am
  Permalink

  Thank you for your blog article.Really looking forward to read more. Will read on…

 • Januari 22, 2019 pada 9:54 am
  Permalink

  I cannot thank you enough for the post.Really looking forward to read more. Cool.

 • Januari 22, 2019 pada 12:13 pm
  Permalink

  I cannot thank you enough for the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 • Januari 23, 2019 pada 6:48 pm
  Permalink

  I cannot thank you enough for the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 • Januari 24, 2019 pada 5:55 am
  Permalink

  Thank you for your blog article.Really looking forward to read more. Will read on…

 • Januari 24, 2019 pada 9:46 am
  Permalink

  You reallyactually make it seemappear so easyreally easy with yourtogether with youralong with your presentation howeverbut I in findingfindto find this topicmatter to be reallyactually somethingone thing whichthat I thinkI feelI believe I wouldI mightI’d neverby no means understand. It kind of feelsIt sort of feelsIt seems too complicatedcomplex and veryextremely widebroadextensivelargevasthuge for me. I amI’m taking a looklookinghaving a look forwardahead for youron yourin yourto your nextsubsequent postsubmitpublishput up, I willI’ll try toattempt to get the hangholdgraspclingdangle of it!

 • Januari 24, 2019 pada 9:11 pm
  Permalink

  Şişli koltuk yıkama da öncü firma olmayı her zaman başarmış olan bizler, her daim müşteri odaklı hizmetler vermeyi ve müşterilerimizin şişli koltuk yıkama hizmetinde memnun kalmalarını amaçlıyoruz. Titiz ve itinalı bir şekilde yerinde koltuk yıkama yaparak temizliği ve ferahlığı ortaya koyuyoruz. Şişli koltuk yıkama fiyatları için hemen bizi arayın ve teklif alın.

 • Januari 25, 2019 pada 1:21 pm
  Permalink

  A big thank you for your blog article.Thanks Again. Want more.

 • Januari 26, 2019 pada 6:59 pm
  Permalink

  A big thank you for your blog article.Thanks Again. Want more.

 • Januari 27, 2019 pada 4:15 am
  Permalink

  I cannot thank you enough for the post.Really looking forward to read more. Cool.

 • Januari 27, 2019 pada 10:12 pm
  Permalink

  I cannot thank you enough for the post.Really looking forward to read more. Cool.

 • Januari 28, 2019 pada 6:48 am
  Permalink

  I cannot thank you enough for the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 • Januari 29, 2019 pada 12:56 am
  Permalink

  With the heroic criticalness being overhauled for this present year, there will in like way be further uncovering of the jumbled side of female abuse and sexual abuse that has proceeded for a long time and has take off over pushing decades.

 • Januari 29, 2019 pada 1:33 am
  Permalink

  I cannot thank you enough for the post.Really looking forward to read more. Cool.

 • Januari 29, 2019 pada 7:18 pm
  Permalink

  Thank you for your blog article.Really looking forward to read more. Will read on…

 • Januari 30, 2019 pada 12:32 am
  Permalink

  For example, an individual finds dating a stunning undertaking in her obviously vivacious years, regardless in the wake of entering her life totally changes, she marries, and has a phenomenal family.

 • Januari 30, 2019 pada 8:32 am
  Permalink

  Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 • Januari 30, 2019 pada 10:51 pm
  Permalink

  This is the most widely recognized thing which is utilized for get-togethers like birthday party, New Year evening, wedding, initiations, get to accumulates and so forth.

 • Januari 31, 2019 pada 1:35 am
  Permalink

  I loved your article.Really thank you! Want more.

 • Januari 31, 2019 pada 5:55 am
  Permalink

  I appreciate you sharing this blog article. Much obliged.

 • Januari 31, 2019 pada 7:12 am
  Permalink

  Really enjoyed this post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 • Januari 31, 2019 pada 12:31 pm
  Permalink

  You could definitely see your skills within the work you write. The sector hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. Always go after your heart. “In America, through pressure of conformity, there is freedom of choice, but nothing to choose from.” by Peter Ustinov.

 • Januari 31, 2019 pada 1:15 pm
  Permalink

  Thank you for your blog article.Really looking forward to read more. Will read on…

 • Januari 31, 2019 pada 7:40 pm
  Permalink

  The other methodology is the thinking about methodology. I always use researching, yet just to make sounds that are unnoticeable.

 • Januari 31, 2019 pada 9:24 pm
  Permalink

  This unique blog is obviously interesting and also diverting. I have picked up many handy things out of it. I ad love to go back over and over again. Cheers!

 • Februari 1, 2019 pada 9:30 am
  Permalink

  Every weekend i used to visitgo to seepay a visitpay a quick visit this websiteweb sitesiteweb page, becauseasfor the reason that i wantwish for enjoyment, sinceasfor the reason that this this websiteweb sitesiteweb page conations reallyactuallyin facttrulygenuinely nicepleasantgoodfastidious funny stuffinformationdatamaterial too.

 • Februari 1, 2019 pada 3:23 pm
  Permalink

  A big thank you for your blog article.Thanks Again. Want more.

 • Februari 2, 2019 pada 2:20 am
  Permalink

  Selecting your things on your online business site or any outsider business site page with fundamental data is known as thing posting.

 • Februari 2, 2019 pada 8:39 pm
  Permalink

  Adana reklam ihtiyaçlarınızda profesyonel çözümler sizleri bekliyor. İşinizin detayına hakim olduktan sonra en iyi şekilde programlama ve fiyatlandırma yaparak sizleri ihtiyacınızla buluşturuyoruz. Adana reklam konusunda gerek bireysel gerekse de bizlerden şirketiniz için destek alabilirsiniz.

 • Februari 2, 2019 pada 10:10 pm
  Permalink

  JuneCastigli cheap cialis cialis no prescription viagra-cialis.net [url=http://buyscialisrx.com/]buy cialis online[/url]

 • Februari 3, 2019 pada 11:38 am
  Permalink

  There is definately a great deal to know about this topic.

 • Februari 3, 2019 pada 7:06 pm
  Permalink

  This is one awesome post.Really thank you! Will read on…

 • Februari 4, 2019 pada 12:08 am
  Permalink

  Thanks for the blog article.Much thanks again. Really Great.

 • Februari 4, 2019 pada 11:35 pm
  Permalink

  A few affiliations sufficiently use decals to ask and engage their powder sort out.

 • Februari 4, 2019 pada 11:53 pm
  Permalink

  You may not know about the music your visitors love to tune in to. Be that as it may, it’s sufficiently reasonable to make a few suppositions.

 • Februari 5, 2019 pada 11:58 am
  Permalink

  I think that is an fascinating point, it made me think a bit. Thanks for sparking my thinking cap. Sometimes I get so much in a rut that I just believe like a record.

 • Februari 5, 2019 pada 3:12 pm
  Permalink

  Major thankies for the blog post.Much thanks again. Really Cool.

 • Februari 5, 2019 pada 11:40 pm
  Permalink

  It might be created at a remote place where getting any sort of open improvement may wrap up troublesome and taking your very own stand-out vehicle may in like way raise security issues.

 • Februari 6, 2019 pada 12:42 am
  Permalink

  Metal raf bilindiği üzere pek çok ürünün bir arada bulunduğu yerler olarak tanımlanmaktadır. Firmalar düzensiz ve dağınık bir alanlarda ürünlerinin ya da evraklarını kontrolü yapmakta oldukça zorlanmaktadır. Hele de bahsettiğimiz firma büyük ise bu işlem daha da zorlaşmaktadır. Depolarda düzeni sağlamak ve ürünlerin korunması amacıyla, depo rafı ürünleri ortaya çıkmıştır. Metal raf sistemleri olarak bilinen bu ürünler pek çok alanda kullanılarak, kişilere kolaylıklar sağlanmaktadır.

  Metal raflar, bilindiği üzere ürünlerin düzgün bir şekilde depolanmasına yardımcı olmaktadır. Koskoca alanlarda bile depo rafları sayesinde düzen getirebilirsiniz. https://www.rafgrup.com/ Deponun düzenli bir şekilde olması işlerin yolunda girmesini sağlamaktadır. Bu şekilde de müşterilerinize daha kaliteli, hızlı ve profesyonel bir hizmet sunabilirsiniz.

 • Februari 6, 2019 pada 8:48 am
  Permalink

  I almost in no way put up remarks on blogs, but I like to say I enjoy looking through this blog. Standard I weblog about senior dating. I am positive I have learn more about how to create a website put up, by reading your weblog!!

 • Februari 6, 2019 pada 11:37 pm
  Permalink

  Pantone itself has a stunning 1,867 shading options.The most crucial favored position with mechanized scratching in Atlanta is that it will everything contemplated pass on speedier results.

 • Februari 7, 2019 pada 12:24 am
  Permalink

  The standard work real strategies like Chromolithography, Engraving, and hand-shading veritable utilized for making Antique craftsmanship pieces are astounding these days.

 • Februari 7, 2019 pada 2:14 am
  Permalink

  Hmm, that is some compelling information youve got going! Makes me scratch my head and think. Keep up the good writing

 • Februari 7, 2019 pada 7:33 am
  Permalink

  Wow, great blog post.Much thanks again. Cool.

 • Februari 7, 2019 pada 1:28 pm
  Permalink

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thanks Nevertheless I am experiencing concern with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting equivalent rss downside? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 • Februari 7, 2019 pada 10:20 pm
  Permalink

  I cannot thank you enough for the article.Thanks Again. Will read on…

 • Februari 8, 2019 pada 1:22 am
  Permalink

  it can tell 100 qualities and bring 1000 customers. Astounding structure, dazing presentation, inconceivable characters,

 • Februari 8, 2019 pada 6:25 am
  Permalink

  I really like and appreciate your article post.Thanks Again. Great.

 • Februari 8, 2019 pada 9:50 pm
  Permalink

  The visual is flawless while not being overpowering and is sure to stunningness visitors.

 • Februari 9, 2019 pada 11:05 am
  Permalink

  2015 yılında yayına başlayan sitemiz yoluna daima en güncel içerikleri üretmek amacıyla tüm herkesi kültür-sanat, sinema, müzik, teknoloji, oyun ve dünyada gözden kaçanlardan buluşturmak üzere yola çıktı. Bununla beraber her geçen gün büyüyerek yola devam ederken sinemanın en gözde dünyası vizyondaki filmler, vizyondakiler gibi her gün göz önünde bulunan konuları da ziyaretçilerine en sade ve özgün biçimde ulaştırmaya çalışıyor.
  Vizyondaki Filmler
  Bu hafta sinemada ne var diye merak edildiğinde ilk bakılması gereken yerlerden biridir. İçinde vizyondaki filmler hakkında bilgiler, oyuncular, seanslar, sinema salonları, fragmanlar ve daha fazlası. https://sertsesli.com/kategori/vizyondakiler/ Bununla beraber liste içeriklerinde her türe, bazen yıllara özel sinema dünyasının önde gelen filmlerini inceliyoruz. Yönetmenler, festivaller derken dünyanın her yerinden beyaz perdeye yansıyan dünyayı sizlerle paylaşıyoruz.

 • Februari 10, 2019 pada 6:42 am
  Permalink

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 • Februari 10, 2019 pada 1:35 pm
  Permalink

  I cannot thank you enough for the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 • Februari 11, 2019 pada 6:47 pm
  Permalink

  A round of applause for your post.Really thank you! Keep writing.

 • Februari 12, 2019 pada 2:40 am
  Permalink

  I loved your post.Really looking forward to read more.

 • Februari 12, 2019 pada 7:37 am
  Permalink

  I really like and appreciate your blog post.Really looking forward to read more. Will read on…

 • Februari 12, 2019 pada 12:10 pm
  Permalink

  A big thank you for your blog article.Thanks Again. Want more.

 • Februari 12, 2019 pada 3:00 pm
  Permalink

  Say, you got a nice blog.Thanks Again. Want more.

 • Februari 12, 2019 pada 7:56 pm
  Permalink

  Here is a smart chart of intrigue that you ought to reliably ask your wedding sprout trader before you settle on whom to give the agree to.

 • Februari 13, 2019 pada 5:58 am
  Permalink

  Enjoyed every bit of your post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 • Februari 13, 2019 pada 11:34 pm
  Permalink

  a wide number of reels everything considered start from coordinating working conditions if there should develop an occasion or something like that, such colossal degrees of reels are dependably shielded from grime and dust, and are in like way suitably cleaned.

 • Februari 14, 2019 pada 4:11 am
  Permalink

  A big thank you for your blog article.Thanks Again. Want more.

 • Februari 14, 2019 pada 1:35 pm
  Permalink

  As 1 new york seo company, seo services are performed in accordance with the criteria of search engines in order to give a more accurate result to users. These SEO services are tailored to the user experience, and social media support is provided when necessary. In-site SEO operations; There are many factors such as the quality of the images, the appropriateness of domain names to site content, and the speed of the site. The services we provide are 100% organic seo service

 • Februari 15, 2019 pada 2:13 am
  Permalink

  Hi, Neat post. There is a problem with your website in internet explorer, would test this… IE still is the market leader and a large portion of people will miss your excellent writing due to this problem.

 • Februari 15, 2019 pada 5:16 am
  Permalink

  Rekorların sitesi olmanın mutluluğuyla işimize sımsıkı sarılmaktayız. Eğlence, müzik, sanat, sağlık ve gündeme dair ne varsa sitemiz ekranında görebilirsiniz. Editörlerimiz sizlere aradığınız her kelimede istediğiniz içeriği sunarlar. Görsel ve video anlatımlı içeriklerimizle edinmek istediğiniz bilgiyi kolaylıkla öğrenmiş olursunuz. Rekorların sitesi sloganını bizlere layık gören kitlemize sonsuz teşekkürü borç biliriz. https://rekorist.com/ Kitlemizle bütünleşerek onların talep ve isteklerine ayak uydurmayı görev edindik.

 • Februari 15, 2019 pada 8:59 pm
  Permalink

  Strolling around the roads could see the character join the sensitive cobblestones. Subordinate upon the level of your introduction, you need to find a legitimate zone. If you have phenomenal relationship in the workmanship plan, you can all around rent a studio’s part.

 • Februari 17, 2019 pada 9:42 pm
  Permalink

  Moda, teknoloji, diyet, sağlık, güzellik gibi konulara dair son trendleri öğrenmek istiyorsanız https://www.wasquare.com/ tam size göre bir site. Oluşturduğu geniş içerik başlıkları altında merak ettiğiniz konularla ilgili son gelişmeleri çok hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ayrıca yazıları hazırlarken güvenilir kaynaklardan yaralandıkları için en doğru bilgilere bu siteden ulaşabilirsiniz. Kendine has tarzı ve orijinalliği sayesinde diğer sitelerden oldukça farlı bir yapıya sahip olduğunu sizde fark edeceksiniz.

 • Februari 18, 2019 pada 12:40 am
  Permalink

  بانک پرسشنامه و مقاله

 • Februari 18, 2019 pada 2:10 pm
  Permalink

  It’s awesomeremarkableamazing to visitgo to seepay a visitpay a quick visit this websiteweb sitesiteweb page and reading the views of all friendsmatescolleagues regardingconcerningabouton the topic of this articlepostpiece of writingparagraph, while I am also keeneagerzealous of getting experienceknowledgefamiliarityknow-how.

 • Februari 19, 2019 pada 1:22 am
  Permalink

  Correspondences in the base of the screen will show to you what’s happening in the electronic world.

 • Februari 19, 2019 pada 11:38 pm
  Permalink

  Facebook has got more than 1.59 billion amazing clients who are utilizing the long range obliging correspondence mammoth constantly.

 • Februari 20, 2019 pada 7:11 am
  Permalink

  I really enjoy the blog article.Really thank you! Will read on…

 • Februari 20, 2019 pada 10:59 am
  Permalink

  SEO Sio Ajansı
  Kolayca ulaşabileceğiniz bir SEO hizmeti için internet üzerinden size çok geniş imkânlar hazırlanmış durumdadır. İnternet kullanan milyarlarca insanın arama motoru optimizasyonu ile birlikte bu çözümlere daha yakından bakma gereği dikkat çekiyor. Özellikle web sitelerinin gelişim ile beraber ön sırada olmasını sağlamak, bir SEO uzmanı çalışmasını gerekli hale getirmektedir.
  Burada profesyonel ekiplerin elbette daha önceden kullandığı ve başarılı olduğu yöntemler vardır. Alacağınız bir teknik yardım ile birlikte web sitenizi çok daha iyi bir yere getirmeniz mümkün olmaktadır. Giderek gelişmiş kurumsal SEO çalışması ile birlikte, özellikle firmaların daha iyi bir yere gelmesi planlanıyor ve hatta bu bir gerçeğe dönüşüyor. Bir hayali gerçeğe dönüştürmek konusunda yapılan çalışmalar, yatırımların gerçek karşılığını gösterme noktasında çok iyi bir çözüm üretiyor. İşin bir de ticaret boyut olmakla beraber, e-ticaret SEO bu konuda yine üzerinde durmanız gereken konulardan birini göstermektedir. Profesyonel olarak işine dört elle sarılmak uzmanların, bu konuda size sağlamış olduğu imkânlar ve hizmetler kesinlikle sona ermiyor.
  Adwords çalışmaları tanıtım ve reklam konusundaki destek ile birlikte, bu platformu çok daha verimli bir şekilde kullanmak sizin için mümkün olmaktadır. Adeta aynı zamanda dijital pazarlama enstrümanlarını en iyi şekilde kullanan sistem, arama motoru optimizasyonu ile birlikte çok daha geniş potansiyeli bir hizmeti ön plana taşıyor. İletişime geçtiğiniz donanımlı bir SEO ajansı ile birlikte bundan sonraki süreçlerde daha büyük avantajlar ve daha kapsamlı sonuçlar sizi bekliyor olacaktır.
  Hemen iletişime geçmeniz halinde donanımlı bir firmanın seo yardımını talep edebilirsiniz. Burada hizmet ve yardım talebinizi SEO Uzmanlarımız sizlere 7/24 destek vermekeyiz.
  SEO Sio Ajansı
  Gümüşsuyu Mahallesi, Dünya Sağlık Sk., 34437 Beyoğlu/İstanbul/Türkiye

 • Februari 20, 2019 pada 10:19 pm
  Permalink

  in like manner, who you may need to work with.Instead, let them share with you what can be stopped.

 • Februari 21, 2019 pada 4:25 pm
  Permalink

  I truly appreciate this blog post.Thanks Again. Will read on…

 • Februari 21, 2019 pada 7:23 pm
  Permalink

  The sorts of present day child’s demonstrates that we see today began in the time of 1843. These criticizing plans were found in “Punch,” which was a British magazine.

 • Februari 21, 2019 pada 11:46 pm
  Permalink

  In any case, in any case will executing 3D style structure help you, the owner of a flourishing focus interest? Tenaciously, there ar separating focal motivations driving abuse 3D styles in the event that you’re beginning a spic and length thriving structures office or settling embellishment degree existing one.

 • Februari 22, 2019 pada 3:24 am
  Permalink

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 • Februari 22, 2019 pada 3:31 am
  Permalink

  “Might be mostly not possible to find well-advised users on this issue, nevertheless you look like you are familiar with the things you’re raving about! With Thanks”

 • Februari 22, 2019 pada 5:25 pm
  Permalink

  Hi, I am the web marketing representative at Peaches and Screams. We are presently attempting to take advantage of the vape wholesale market. Does anyone here possess any knowledge with the vape market place or B2B lead generation? We are significantly inclined to purchase the Global Vape Shop Database, Vape Company E-Mail List and Yoggy’s Money Vault Search Engine Scraper so as to produce our individual B2B leads. Does anybody here have any experience with any one of the above marketing resources? Would love to hear your ideas and testimonials before committing myself to the investment. Furthermore, I would considerably appreciate any pointers for assisting us to develop our vape wholesale operation. Cheers

 • Februari 23, 2019 pada 12:58 am
  Permalink

  This enables proficient bosses to profit by their structures! Notwithstanding the manner by which that they energize the chance to print 3D models for themselves, they can make things for the world without experiencing a wide and costly framework at machines shop, or fantastically ceaselessly detestable – redistributing.

 • Februari 23, 2019 pada 5:44 am
  Permalink

  Thanks again for the article post.Much thanks again. Keep writing.

 • Februari 23, 2019 pada 12:20 pm
  Permalink

  I really like and appreciate your blog article. Great.

 • Februari 24, 2019 pada 7:09 am
  Permalink

  Çankaya kanal açma için sizlere 7 gün 24 saat destek veriyoruz. Tıkanıklık açma, lavabo açma ve tuvalet açma için uzman kadrolarımız her daim yanınızda. Çankaya kanal temizleme asli görevimiz ve işimizdir. https://ankarakanaltemizleme.gen.tr/cankaya-kanal-acma/ Bizler işimizi severek yapan yeterince tecrübeye sahip bir kuruluşuz. Bu sorunlarla karşılaştığınızda bizleri aramanız yeterli olacaktır.

 • Februari 25, 2019 pada 6:03 am
  Permalink

  I appreciate you sharing this blog post.Much thanks again. Cool.

 • Februari 25, 2019 pada 6:01 pm
  Permalink

  I truly appreciate this blog article.Much thanks again. Keep writing.

 • Februari 25, 2019 pada 10:29 pm
  Permalink

  I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this information So i am happy to convey that I have a very good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make certain to do not forget this web site and give it a look regularly.

 • Februari 26, 2019 pada 1:49 am
  Permalink

  It has been brief then before years to make wishes and send them to the person who is overwhelming for us.Christian performer and endeavors adolescents structure their grandstands and shows to help with bringing back the family relationship for God in youngsters and to make their Church experience empowering and a not utilizing any methods ghastly time for them.

 • Februari 26, 2019 pada 4:54 am
  Permalink

  an examination by the Law Society anticipated that the UK extensive part could bear a 3 billion hit in pay and lost 12,000 positions by 2025 if there should be an occasion of a no-bargain Brexit.

 • Februari 26, 2019 pada 10:33 am
  Permalink

  Major thanks for the blog post.Really looking forward to read more. Cool.

 • Februari 26, 2019 pada 3:14 pm
  Permalink

  is it dangerous to mix cialis and viagra
  [url=http://doctor7online.com]viagra usa[/url]
  tegretol and viagra
  viagra usa

 • Februari 28, 2019 pada 1:34 pm
  Permalink

  Myhostcum İnternet Hizmetleri Hizmetleri nelerdir?
  Hosting: Linux hosting ve Windows hosting başta olmak üzere WordPress hosting, Prestashop Hosting, Proticaret Hosting, Joomla Hosting bulunmaktadır.
  Reseller: Linux Reseller ve Windows Reselleri Aylık ve yıllık olarak sipariş verebilirsiniz.
  Sanal Sunucu: 5 dakika kurulum süresi ile hızlı kurulum ile istediğiniz konfigirasyonda ayarlama yapabilirsiniz.
  Sunucu: 5 farklı seçeneğimiz mevcuttur. İstanbul Radore ile çalışıyoruz. %99.8 uptime garantisi vermekteyiz.
  Lisans: Her türlü lisansı kolaylıkla alabillir ve yönetebilirsiniz.
  Domain: Bir çok domaini hızlıca alıp yönetebilirsiniz.
  Eğer bu özelliklerden yararlanmak istiyorsanız https://www.myhostcum.com/ adresine sizleri bekleriz.

 • Maret 3, 2019 pada 9:33 am
  Permalink

  Very good post.Thanks Again. Will read on…

 • Maret 3, 2019 pada 8:36 pm
  Permalink

  Everyone loves it whenever people come together and share thoughts. Great blog, keep it up!

 • Maret 4, 2019 pada 2:39 am
  Permalink

  I just want to mention I’m all new to blogs and certainly savored you’re web site. More than likely I’m want to bookmark your site . You surely have good writings. Appreciate it for sharing your web page.

 • Maret 5, 2019 pada 9:53 pm
  Permalink

  Looking forward to reading more. Great post.Really thank you! Really Cool.

 • Maret 7, 2019 pada 3:56 am
  Permalink

  With almost everything that seems to be building throughout this specific subject matter, your viewpoints are fairly radical. Nevertheless, I appologize, because I can not give credence to your whole theory, all be it radical none the less. It appears to everyone that your opinions are generally not totally validated and in actuality you are generally yourself not really fully convinced of your argument. In any event I did appreciate reading it.

 • Maret 7, 2019 pada 4:08 pm
  Permalink

  I just want to mention I’m all new to blogs and certainly savored you’re web site. More than likely I’m want to bookmark your site . You surely have good writings. Appreciate it for sharing your web page.

 • Maret 7, 2019 pada 5:05 pm
  Permalink

  Just desire to say your article is as amazing. The clarity to your submit is simply great and that i could think you’re an expert on this subject. Fine together with your permission let me to seize your feed to stay updated with forthcoming post. Thanks 1,000,000 and please carry on the enjoyable work.

 • Maret 7, 2019 pada 5:22 pm
  Permalink

  Great blog you have here.. It’s hard to find good quality writing like yours nowadays. I really appreciate individuals like you! Take care!!

 • Maret 7, 2019 pada 10:11 pm
  Permalink

  I really liked your article post.Really looking forward to read more. Cool.

 • Maret 8, 2019 pada 4:28 am
  Permalink

  Thanks in support of sharing such a pleasant opinion, article is pleasant, thats why i have read it fully

 • Maret 8, 2019 pada 12:34 pm
  Permalink

  Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses?If so how do you reduce it, any plugin or anything youcan suggest? I get so much lately it’s driving me mad so anyhelp is very much appreciated.

 • Maret 8, 2019 pada 7:11 pm
  Permalink

  Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

 • Maret 8, 2019 pada 11:26 pm
  Permalink

  I was wondering if you ever thought of changing thelayout of your website? Its very well written; I love what youve got to say.But maybe you could a little more in the way of content so peoplecould connect with it better. Youve got an awful lot of text foronly having one or 2 images. Maybe you could space it out better?

 • Maret 9, 2019 pada 2:07 am
  Permalink

  I cannot thank you enough for the article.Thanks Again. Really Cool.

 • Maret 9, 2019 pada 4:32 am
  Permalink

  You made a number of fine points there. I did a search on the theme and found most people will consent with your blog.

 • Maret 9, 2019 pada 3:35 pm
  Permalink

  I just want to say I am very new to blogs and truly savored you’re web site. More than likely I’m likely to bookmark your website . You amazingly come with superb articles and reviews. Regards for sharing your webpage.

 • Maret 10, 2019 pada 4:04 pm
  Permalink

  I just want to mention I’m all new to blogs and certainly savored you’re web site. More than likely I’m want to bookmark your site . You surely have good writings. Appreciate it for sharing your web page.

 • Maret 10, 2019 pada 11:21 pm
  Permalink

  Thanks so much for the blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 • Maret 11, 2019 pada 4:23 pm
  Permalink

  Seriously like the breakdown of the subject above. I have not seen lots of solid posts on the subject but you did a outstanding job.

 • Maret 11, 2019 pada 6:34 pm
  Permalink

  You made some decent points there. I looked on the internet for the subject matter and found most persons will agree with your site.

 • Maret 11, 2019 pada 9:50 pm
  Permalink

  Say, you got a nice article post.Much thanks again. Awesome.

 • Maret 12, 2019 pada 12:15 am
  Permalink

  Thanks for the article post.Thanks Again. Really Great.

 • Maret 12, 2019 pada 3:17 am
  Permalink

  Thanks so much for the post.Much thanks again. Much obliged.

 • Maret 12, 2019 pada 4:27 pm
  Permalink

  I used to beI was recommendedsuggested this blogwebsiteweb site throughviaby way ofby means ofby my cousin. I amI’m now notnotno longer surepositivecertain whetherwhether or not this postsubmitpublishput up is written throughviaby way ofby means ofby him as no onenobody else realizerecognizeunderstandrecogniseknow such specificparticularcertainpreciseuniquedistinctexactspecialspecifiedtargeteddetaileddesignateddistinctive approximatelyabout my problemdifficultytrouble. You areYou’re amazingwonderfulincredible! Thank youThanks!

 • Maret 13, 2019 pada 7:23 pm
  Permalink

  Amazing blog layout here. Was it hard creating a nice looking website like this?

 • Maret 13, 2019 pada 9:23 pm
  Permalink

  This is one awesome article post.Really looking forward to read more. Want more.

 • Maret 14, 2019 pada 9:40 am
  Permalink

  Is there a exaggeration you can have your own blog site on the other hand of contributing to one already made.. I have no idea how a blog works? How pull off you pay for it? How reach you begin one? make laugh help! It would be much appreciated! Thank you!.

 • Maret 17, 2019 pada 2:03 am
  Permalink

  I appreciate you sharing this blog article. Much obliged.

 • Maret 18, 2019 pada 9:13 pm
  Permalink

  Working up an on an unendingly key estimation astonishing fulfillment at any rate nonattendance of respect to get saw is a fundamental reason by conventionality of which new 2D redirection craftsmanship makers can’t get achievement.

 • Maret 19, 2019 pada 3:10 am
  Permalink

  Great post. I used to be checking continuously this blog and I’m impressed!

 • Maret 20, 2019 pada 12:59 am
  Permalink

  I appreciate you sharing this blog article. Much obliged.

 • Maret 20, 2019 pada 6:41 am
  Permalink

  The applications give ideal position to the customers by pulling in them to share the photos of things and relationship with mates before settling on the getting decision.

 • Maret 21, 2019 pada 5:02 am
  Permalink

  I wrote a new LiveJournal blog post about 20 minutes ago, and have Facebook set up to import my blog posts. It’s already imported all my old ones; how long does it take for Facebook to check for new blog posts, and to import them to my Facebook notes?.

 • Pingback:Adidas Yeezy Shoes

 • Maret 23, 2019 pada 4:35 am
  Permalink

  I cannot thank you enough for the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 • Maret 23, 2019 pada 6:25 am
  Permalink

  Appreciating the hard work you put into your website and detailed information you offer.
  It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed information. Fantastic read!
  I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds
  to my Google account.

 • Maret 23, 2019 pada 10:27 am
  Permalink

  I just want to mention I’m all new to blogs and certainly savored you’re web site. More than likely I’m want to bookmark your site . You surely have good writings. Appreciate it for sharing your web page.

 • Pingback:Air Max 2019

 • Maret 24, 2019 pada 8:16 am
  Permalink

  I just want to mention I’m all new to blogs and certainly savored you’re web site. More than likely I’m want to bookmark your site . You surely have good writings. Appreciate it for sharing your web page.

 • Pingback:Nike Air VaporMax

 • Pingback:Kanye West Yeezys Boost Shoes

 • Pingback:dna box mod

 • Pingback:Air Jordan 12 Gym Red

 • Pingback:conroe interior designer

 • Pingback:Balenciaga

 • Maret 25, 2019 pada 6:59 pm
  Permalink

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we communicate?

 • Maret 25, 2019 pada 9:38 pm
  Permalink

  Great post. I used to be checking continuously this blog and I’m impressed!

 • Maret 25, 2019 pada 11:31 pm
  Permalink

  Near that, we in like way have clear occasions of usage of such strategy. Therefore, you should be perilous concerning the structure of your influencing rehearses through SMS.

 • Pingback:Nike Air Zoom

 • Pingback:Jordan 12 Gym Red 2018

 • Maret 26, 2019 pada 1:31 pm
  Permalink

  This page definitely has all of the information I wanted concerning
  this subject and didn’t know who to ask.

 • Pingback:nike factory outlet

 • Pingback:Pandora Rings Official Site

 • Pingback:Cheap Sports Jerseys

 • Maret 27, 2019 pada 7:32 am
  Permalink

  I cannot thank you enough for the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 • Pingback:Balenciaga

 • Maret 27, 2019 pada 5:41 pm
  Permalink

  How long does a copyright last on newspaper articles?. . If a service copies newspapers articles and then posts it in a database on the Internet, is there also a copyright on the Internet content?.

 • Pingback:cnh barata

 • Pingback:Psychotherapy

 • Pingback:Yeezy 350

 • Pingback:Bachatipico

 • Pingback:Salomon Shoes

 • Pingback:Balenciaga

 • Maret 29, 2019 pada 10:28 am
  Permalink

  Amazing blog layout here. Was it hard creating a nice looking website like this?

 • Pingback:bts merchandise

 • Maret 30, 2019 pada 1:53 pm
  Permalink

  I just want to mention I’m all new to blogs and certainly savored you’re web site. More than likely I’m want to bookmark your site . You surely have good writings. Appreciate it for sharing your web page.

 • Maret 30, 2019 pada 4:59 pm
  Permalink

  On the off chance that your work isn’t breathtaking, reasonably humble broadband alliance is perfect.Most versatile broadband plans have a month to month information reason behind fundamental of 5 gigabytes or less and have overwhelming overage charges. I have never about gone over my transmission limit.

 • Maret 30, 2019 pada 6:00 pm
  Permalink

  GreatWonderfulFantasticMagnificentExcellent goods from you, man. I’veI have understand your stuff previous to and you’reyou are just tooextremely greatwonderfulfantasticmagnificentexcellent. I reallyactually like what you’veyou have acquired here, reallycertainly like what you’reyou are statingsaying and the way in which you say it. You make it entertainingenjoyable and you still take care ofcare for to keep it smartsensiblewise. I cantcan notcan’t wait to read far moremuch more from you. This is actuallyreally a terrificgreatwonderfultremendous websitesiteweb site.

 • Maret 31, 2019 pada 9:05 am
  Permalink

  This blog has Some interesting valid points! I appreciate on your blog this is well written and the rest of the website is extremely good.

 • Pingback:Salomon

 • Maret 31, 2019 pada 2:03 pm
  Permalink

  Im going to discover less regarding because it all can last for weeks.

 • Pingback:Adidas Yeezy 500

 • Pingback:Yeezy Shoes

 • April 1, 2019 pada 3:22 pm
  Permalink

  Перезвоните пожалуйста по номеру 8(962) 685-78-28 Иван

 • April 2, 2019 pada 5:48 pm
  Permalink

  a dazzling contraption was paid extraordinary character to the open that can empower us to think about our teeth, and it channels for the plan for the Kolibree Smart Toothbrush.

 • April 2, 2019 pada 9:18 pm
  Permalink

  Amazing blog layout here. Was it hard creating a nice looking website like this?

 • Pingback:Nike React Element 87

 • April 3, 2019 pada 11:53 pm
  Permalink

  I cannot thank you enough for the post.Really looking forward to read more. Cool.

 • Pingback:stalker portal billing system

 • Pingback:Yeezy

 • April 4, 2019 pada 10:51 am
  Permalink

  Thank you for your blog article.Really looking forward to read more. Will read on…

 • Pingback:Pascoa

 • Pingback:Bag Filter Housing

 • Pingback:career choices

 • April 4, 2019 pada 10:43 pm
  Permalink

  I just want to mention I’m all new to blogs and certainly savored you’re web site. More than likely I’m want to bookmark your site . You surely have good writings. Appreciate it for sharing your web page.

 • Pingback:Armageddon Weight Loss Program

 • April 5, 2019 pada 8:55 am
  Permalink

  I just want to tell you that I am newbie to weblog and definitely savored your page. More than likely I’m likely to bookmark your blog . You really come with awesome writings. Thanks a lot for sharing with us your website.

 • Pingback:benefits of CBD oil

 • Pingback:Fire pits Fireplaces Stone Pizza Ovens

 • April 5, 2019 pada 2:40 pm
  Permalink

  Great post. I used to be checking continuously this blog and I’m impressed!

 • April 5, 2019 pada 5:55 pm
  Permalink

  I just want to mention I’m all new to blogs and certainly savored you’re web site. More than likely I’m want to bookmark your site . You surely have good writings. Appreciate it for sharing your web page.

 • April 5, 2019 pada 7:49 pm
  Permalink

  IP4 Networkers use committed gathering of mentors who pass on altered courses to understudies as indicated by their essential.

 • April 6, 2019 pada 2:09 am
  Permalink

  I am not sure where you’re getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for excellent info I was looking for this info for my mission.

 • April 6, 2019 pada 2:28 am
  Permalink

  I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 • Pingback:Pandora Jewelry

 • April 6, 2019 pada 11:59 am
  Permalink

  Thank you, I’ve just been searching for information approximately this topic for a while and yours is the greatest I’ve came upon so far. However, what about the conclusion? Are you certain concerning the supply?

 • April 6, 2019 pada 1:15 pm
  Permalink

  Hmm, that is some compelling information youve got going! Makes me scratch my head and think. Keep up the good writing

 • Pingback:legíny na jógu

 • Pingback:fitness and health products

 • April 8, 2019 pada 4:02 am
  Permalink

  As I site possessor I believe the content matter here is rattling great , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck.

 • April 8, 2019 pada 12:08 pm
  Permalink

  Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It truly helpful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others such as you helped me.

 • April 8, 2019 pada 12:46 pm
  Permalink

  I just want to mention I’m all new to blogs and certainly savored you’re web site. More than likely I’m want to bookmark your site . You surely have good writings. Appreciate it for sharing your web page.

 • April 8, 2019 pada 5:31 pm
  Permalink

  I cannot thank you enough for the post.Really looking forward to read more. Cool.

 • April 8, 2019 pada 10:16 pm
  Permalink

  I just want to tell you that I am newbie to weblog and definitely savored your page. More than likely I’m likely to bookmark your blog . You really come with awesome writings. Thanks a lot for sharing with us your website.

 • April 9, 2019 pada 8:01 am
  Permalink

  Thank you, I’ve just been searching for information approximately this topic for a while and yours is the greatest I’ve came upon so far. However, what about the conclusion? Are you certain concerning the supply?

 • April 10, 2019 pada 12:11 am
  Permalink

  Thank you, I’ve just been searching for information approximately this topic for a while and yours is the greatest I’ve came upon so far. However, what about the conclusion? Are you certain concerning the supply?

 • April 10, 2019 pada 6:19 am
  Permalink

  Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no back up. Do you have any methods to stop hackers?

 • April 10, 2019 pada 3:11 pm
  Permalink

  Amazing blog layout here. Was it hard creating a nice looking website like this?

 • April 10, 2019 pada 6:29 pm
  Permalink

  Thank you, I’ve just been searching for information approximately this topic for a while and yours is the greatest I’ve came upon so far. However, what about the conclusion? Are you certain concerning the supply?

 • April 10, 2019 pada 10:56 pm
  Permalink

  What i do not realize is actually how youre not really much more well-liked than you might be now. You are so intelligent. You realize thus considerably relating to this subject, made me personally consider it from so many varied angles. Its like men and women arent fascinated unless it’s one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs outstanding. Always maintain it up!

 • April 11, 2019 pada 4:23 am
  Permalink

  Howdy exceptional website! Does running a blog such as this require a great deal of work? I’ve very little understanding of coding but I had been hoping to start my own blog in the near future. Magicjack Support

 • April 11, 2019 pada 4:47 am
  Permalink

  I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 • April 11, 2019 pada 10:59 am
  Permalink

  Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my audience would value your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 • April 11, 2019 pada 4:54 pm
  Permalink

  I cannot thank you enough for the post.Really looking forward to read more. Cool.

 • April 11, 2019 pada 7:15 pm
  Permalink

  cialis commercial guybuy cialis onlineexpiration date of cialis patent[url=http://cialiaswiskmetri.com/]generic cialis online[/url]

 • April 11, 2019 pada 8:12 pm
  Permalink

  Hey there! I simply would like to give you a big thumbs up for your great infoyou’ve got right here on this post. I’ll be returning to your site for more soon.

 • Pingback:https://goo.gl/maps/zmpV6nMETPk

 • April 12, 2019 pada 5:38 am
  Permalink

  HelloGreetingsHey thereHeyGood dayHowdyHi thereHello thereHi! This is my first visit to your blog! We are a groupcollectionteam of volunteers and starting a new initiativeproject in a community in the same niche. Your blog provided us valuableusefulbeneficial information to work on. You have done a marvellousoutstandingextraordinarywonderful job!

 • April 12, 2019 pada 8:45 am
  Permalink

  I just want to say I am very new to blogs and truly savored you’re web site. More than likely I’m likely to bookmark your website . You amazingly come with superb articles and reviews. Regards for sharing your webpage.

 • Pingback:Yeezys

 • April 12, 2019 pada 3:53 pm
  Permalink

  Im going to discover less regarding because it all can last for weeks.

 • April 12, 2019 pada 11:19 pm
  Permalink

  I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 • April 13, 2019 pada 11:12 am
  Permalink

  I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 • Pingback:Celestial Green carbon

 • Pingback:Games golf

 • April 13, 2019 pada 8:06 pm
  Permalink

  Bankalarda kredi riski nedir sorusu artık birçok kişinin önem verdiği ve araştırdığı bir durum haline geldi. Çünkü gelişen teknolojik argümanlar ve finans sektörünün çığ gibi büyümesi bu raporu zorunlu hale getirdi. Üstelik artık kredi riski öğrenme hem bankalar tarafından hem de kredi çekecek kişiler tarafından kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Bankaların ortak olarak oluşturdukları bilgi paylaşım sistemleri sayesinde kişilerin geçmiş dönem bankalarla ilişkileri, kredi ve kredi kartı kullanım performansları göz önünde bulundurularak kredi riski hesaplama çok çabuk ve kolayca hesaplanabilmektedir.

 • April 14, 2019 pada 3:39 am
  Permalink

  Howdy exceptional website! Does running a blog such as this require a great deal of work? I’ve very little understanding of coding but I had been hoping to start my own blog in the near future. Samsung Printer Customer Support

 • April 14, 2019 pada 6:26 am
  Permalink

  Nice blog right here! Additionally your website rather a lot up very fast! What host are you using? Can I am getting your associate hyperlink in your host? I want my web site loaded up as fast as yours lol

 • April 14, 2019 pada 1:23 pm
  Permalink

  Great post. I used to be checking continuously this blog and I’m impressed!

 • April 15, 2019 pada 3:49 am
  Permalink

  How long does a copyright last on newspaper articles?. . If a service copies newspapers articles and then posts it in a database on the Internet, is there also a copyright on the Internet content?.

 • April 15, 2019 pada 6:20 am
  Permalink

  I have been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site. Studying this information So i am glad to show that I have an incredibly just right uncanny feeling I came upon just what I needed. I most undoubtedly will make sure to do not forget this site and give it a look on a relentless basis.

 • April 15, 2019 pada 3:13 pm
  Permalink

  This can be so wonderfully open-handed of you supplying quickly precisely what a volume

 • April 15, 2019 pada 5:35 pm
  Permalink

  I really liked your blog article. Much obliged.

 • April 15, 2019 pada 8:21 pm
  Permalink

  Music started playing anytime I opened up this web-site, so irritating!

 • April 15, 2019 pada 10:00 pm
  Permalink

  Thank you, I’ve just been searching for information approximately this topic for a while and yours is the greatest I’ve came upon so far. However, what about the conclusion? Are you certain concerning the supply?

 • April 15, 2019 pada 11:15 pm
  Permalink

  Hmm, that is some compelling information youve got going! Makes me scratch my head and think. Keep up the good writing

 • April 16, 2019 pada 6:53 am
  Permalink

  How long does a copyright last on newspaper articles?. . If a service copies newspapers articles and then posts it in a database on the Internet, is there also a copyright on the Internet content?.

 • April 16, 2019 pada 4:23 pm
  Permalink

  I just want to tell you that I am newbie to weblog and definitely savored your page. More than likely I’m likely to bookmark your blog . You really come with awesome writings. Thanks a lot for sharing with us your website.

 • April 17, 2019 pada 12:15 am
  Permalink

  Ankara parça eşya taşıma konusunda tecrübe ve birikim doğrultusunda bugüne dek gerçekleştirdiğimiz taşımacılık işlemlerinin tamamı çözüme yönelik memnuniyet sergileyen iş sonuçlarını ortaya koymaktadır. https://ankaraparcaesyatasima.gen.tr/ Ankara başta olmak üzere diğer illerdeki parça eşya taşıma ofislerimiz günün her saatinde siz müşterilerine hizmet sunmaya devam etmektedir. Ankara parça nakliyat alanında hız kesmeden faaliyetlerini sürdüren firmamızla eşyalarınızı hem korunaklı hem de daha uygun fiyatlara taşıtabilirsiniz. Ankara parça eşya taşıma işlemi gerek şehir içinde gerekse de şehirlerarası olarak sorunsuz ve itinalı bir şekilde tarafımızdan sağlanmaktadır.

 • April 17, 2019 pada 2:10 am
  Permalink

  I just want to tell you that I am newbie to weblog and definitely savored your page. More than likely I’m likely to bookmark your blog . You really come with awesome writings. Thanks a lot for sharing with us your website.

 • April 17, 2019 pada 6:37 am
  Permalink

  Great post. I used to be checking continuously this blog and I’m impressed!

 • April 19, 2019 pada 1:30 am
  Permalink

  Precisely which is near to my heart… Many thanks! Where are your contact details though?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: